Solution Services

อีกหนึ่งบริการเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจ โดยทางทีมงาน Align Solution มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบทั้ง Web Application, Web Services, Data Integration, Data Migration และอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการพัฒนาระบบมาตราฐานจาก Microsoft เพื่อให้ทุกผลงานมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัย