Microsoft Power BI

จากกระบวนการธุรกิจที่ดำเนินไปในแต่ละวันทำให้เกิดข้อมูลต่างๆมากมาย อยู่บนระบบต่างๆที่มีรูปแบบการจัดเก็บแตกต่างกัน ทำให้การนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์นั้นเป็นไปได้ยาก จากประสบการณ์ทีมงาน Align Solution ที่ผ่านการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับระบบที่หลากหลาย ผนวกกับเครื่องมือ Microsoft Power BI จึงเป็น Solution ทางด้าน Business Intelligence ที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆขององค์กร พร้อมมุมมองทางกระบวนการธุรกิจ ทำให้สามารถนำข้อมูลมาให้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง